Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
ply
/plai/
Jump to user comments
danh từ
 • lớp (vải, dỗ dán...)
 • sợi tạo (len, thừng...)
 • (nghĩa bóng) khuynh hướng, nếp, thói quen
  • to take a ply
   gây được cái nếp; tạo được một thói quen; nảy ra cái khuynh hướng
ngoại động từ
 • ra sức vận dụng, ra sức làm, làm miệt mài, làm chăm chỉ
  • to ply an our
   ra sức chèo
  • to ply the hammer
   ra sức quai búa
  • to ply the needle
   miệt mài kim chỉ vá may
  • to ply one's task
   miệt mài với công việc
 • công kích dồn dập
  • to ply someone with questions
   hỏi ai dồn dập
  • to ply someone with arguments
   lấy lý lẽ mà công kích ai dồn dập
 • tiếp tế liên tục
  • to ply someone with food
   tiếp mâi đồ ăn cho ai
nội động từ
 • ((thường) + between) chạy đường (tàu, xe khách)
  • ships plying between Haiphong and Odessa
   những tàu chạy đường Hải phòng Ô-đe-xa
 • ((thường) + at) đón khách tại (nơi nào) (người chèo đò, người đánh xe ngựa thuê, người khuân vác...)
 • (hàng hải) chạy vút (thuyền buồm)
Related words
Related search result for "ply"
Comments and discussion on the word "ply"