Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
prise
/prise/
Jump to user comments
danh từ ((cũng) prize)
  • sự nạy, sự bẩy (bằng đòn bẩy)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đòn bẩy
ngoại động từ ((cũng) prize)
  • nạy bẩy lên
Related words
Related search result for "prise"
Comments and discussion on the word "prise"