Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rout
/raut/
Jump to user comments
danh từ
 • đám đông người ồn ào hỗn độn
 • (pháp lý) sự tụ tập nhiều người (quá ba người) để phá rối trật tự trị an; sự rối loạn, sự phá rối
 • sự thất bại thảm hại
  • to put to rout
   làm cho thất bại thảm hại
  • to put to rout
   làm cho thất bại thảm hại, đánh cho tan tác
 • (quân sự) sự tháo chạy tán loạn
  • the retreat became a rout
   cuộc rút lui trở thành một cuộc tháo chạy tán loạn
 • (từ cổ,nghĩa cổ) buổi dạ hội lớn
ngoại động từ
 • đánh cho tan tác
động từ
 • (như) root
Related search result for "rout"
Comments and discussion on the word "rout"