Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
rut
/rʌt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự động đực
nội động từ
 • động đực
danh từ
 • vết lún (của bánh xe)
 • vết đường mòn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to move in a rut
   đi theo con đường mòn
 • (kỹ thuật) máng, rãnh
ngoại động từ
 • làm cho có vết lún; để lại những vết lún trên (đường)
Related words
Related search result for "rut"
Comments and discussion on the word "rut"