Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sear
/siə/
Jump to user comments
tính từ
 • héo, khô; tàn (hoa; lá)
  • the sear and yellow leaf
   tuổi già
ngoại động từ
 • làm khô, làm héo
 • đốt (vết thương)
 • đóng dấu bằng sắt nung
 • làm cho chai đi
  • a seared conscience
   một lương tâm chai đá
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm vỡ, làm nổ tung
nội động từ
 • khô héo đi
danh từ
 • (như) sere
Comments and discussion on the word "sear"