Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
tent
/tent/
Jump to user comments
danh từ
 • lều, rạp, tăng
  • to pitch tents
   cắm lều, cắm trại
  • to lift (strike) tents
   dỡ lều, nhổ trại
ngoại động từ
 • che lều, làm rạp cho
nội động từ
 • cắm lều, cắm trại, làm rạp, ở lều
danh từ
 • (y học) nút gạc
ngoại động từ
 • (y học) đặt nút gạc, nhồi gạc
danh từ
 • rượu vang đỏ Tây ban nha
Related words
Related search result for "tent"
Comments and discussion on the word "tent"