Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
ten
/ten/
Jump to user comments
tính từ
 • mười, chục
  • to be ten
   lên mười (tuổi)
danh từ
 • số mười
 • nhóm mười, bộ mười
  • in tens
   từng mười, từng bộ mười
 • quân bài mười
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tờ mười đô la
IDIOMS
 • the upper ten
  • tầng lớp quý tộc
Related words
Related search result for "ten"
Comments and discussion on the word "ten"