Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
throne
/θroun/
Jump to user comments
danh từ
 • ngai, ngai vàng; ngôi, ngôi vua
  • to come to the throne
   lên ngôi vua
  • to succeed to the throne
   nối ngôi
  • to lose one's throne
   mất ngôi
ngoại động từ
 • (thơ ca) đưa lên ngôi, tôn làm vua
Related words
Related search result for "throne"
Comments and discussion on the word "throne"