Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
assign
/ə'sain/
Jump to user comments
danh từ
 • (pháp lý) người được quyền thừa hưởng (tài sản, quyền lợi)
ngoại động từ
 • phân (việc...), phân công
  • to be assigned to do something
   được giao việc gì
 • ấn định, định
  • to assign the day for a journey
   ấn định ngày cho cuộc hành trình
  • to assign a limit
   định giới hạn
 • chia phần (cái gì, cho ai)
 • cho là, quy cho
  • to assign reason to (for) something
   cho cái gì là có lý do; đưa ra lý do để giải thích cái gì
 • (pháp lý) nhượng lại
  • to assign one's property to somebody
   nhượng lại tài sản cho ai
Related search result for "assign"
Comments and discussion on the word "assign"