Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
chaff
/fʃɑ:f/
Jump to user comments
danh từ
 • trấu, vỏ (hột)
 • rơm ra, bằm nhỏ (cho súc vật ăn)
 • (nghĩa bóng) cái rơm rác, vật vô giá trị
 • (hàng không) mảnh (kim loại thả xuống để) nhiễu xạ
IDIOMS
 • to be caught with chaff
  • bị lừa bịp một cách dễ dàng
 • to catch with chaff
  • đánh lừa một cách dễ dàng
 • a grain of wheat in a bushel of chaff
  • cố gắng mà kết quả chẳng ra sao, công dã tràng
ngoại động từ
 • băm (rơm rạ)
danh từ
 • lời nói đùa, lời nói giỡn, lời bỡn cợt, lời chế giễu, lời giễu cợt
ngoại động từ
 • nói đùa, nói giỡn, bỡn cợt, chế giễu, giễu cợt
Related words
Related search result for "chaff"
Comments and discussion on the word "chaff"