Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
straw
/strɔ:/
Jump to user comments
danh từ
 • rơm
 • nón rơm, mũ rơm
 • cọng rơm, ống rơm (để hút nước chanh, nước cam...)
 • vật không đáng kể, vật vô giá trị
  • it is not worth a straw
   cái đó chẳng có giá trị gì cả
IDIOMS
 • I don't care a straw
  • (xem) care
 • a drowing man will catch at a straw
  • (xem) catch
 • in the straw
  • (từ cổ,nghĩa cổ) nằm ổ
 • to make bricks without straw
  • đóng thuyền mà không xẻ ván
 • man of straw
  • người rơm, bù nhìn, hình nộm
 • the last straw
  • cái "một tí" thêm vào sau cùng (là cái nặng nhất)
 • a straw shows which way the wind blows
  • lời gợi ý nhỏ có thể có tác dụng lớn
 • a straw in the wind
  • cái chỉ hướng gió thổi; cái chỉ rõ chiều hướng dư luận
tính từ
 • bằng rơm
 • vàng nhạt, màu rơm
 • nhỏ nhặt, tầm thường, vô giá trị
ngoại động từ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) phủ (bằng rơm, bằng cát, bằng hoa...)
Related search result for "straw"
Comments and discussion on the word "straw"