Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
figure
/'figə/
Jump to user comments
danh từ
 • hình dáng
  • to keep one's figure
   giữ được dáng người thon
 • (toán học) hình
 • hình ảnh, hình vẽ minh hoạ ((viết tắt) fig); vật tượng trưng, vật điển hình, vật giống
 • nhân vật
  • a person of figure
   nhân vật nổi tiếng
  • an important figure
   nhân vật quan trọng
 • sơ đồ
 • lá số tử vi
  • to cast a figure
   lấy số tử vi
 • con số
  • double figures
   những số gồm hai con số
 • (số nhiều) số học; sự tính toán bằng con số
  • to have a poor head for figures
   rất dốt số học, rất dốt tính
 • số tiền
  • to get something at a low figure
   mua cái gì rẻ
  • to get something at a high figure
   mua cái gì đắt
 • (ngôn ngữ học) hình thái tu từ
 • (triết học) giả thiết
 • (âm nhạc) hình nhịp điệu
 • hình múa (trong điệu nhảy, trượt băng...)
IDIOMS
 • a figure of fan
  • người lố lăng
 • to make (cut) a brilliant figure
  • gây cảm tưởng rất tốt; chói lọi
 • to make (cut) a poor figure
  • gây cảm tưởng xoàng
ngoại động từ
 • hình dung, miêu tả (bằng sơ đồ, bằng nét vẽ); mường tượng, tưởng tượng
  • to figure something to oneself
   tưởng tượng ra điều gì
 • tưởng tượng, làm điển hình cho
 • trang trí hình vẽ
 • đánh số, ghi giá
nội động từ
 • tính toán
  • to figure out at 45d
   tính ra là 45 đồng
 • có tên tuổi, có vai vế
  • Nguyen Van Troi figures in history
   Nguyễn Văn Trỗi nay có tên trong lịch sử
 • làm tính
IDIOMS
 • to figure as
  • được coi như là; đóng vai trò của
 • to figure on
  • trông đợi ở (cái gì)
  • tính toán
 • to figure out
  • tính toán
  • hiểu, quan niệm
  • đoán, tìm hiểu, luận ra
 • to figure up
  • tổng cộng, tính số lượng (cái gì)
 • I figure it like this
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) theo tôi hiểu điều đó là như thế này
Related search result for "figure"
Comments and discussion on the word "figure"