Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
foil
/fɔil/
Jump to user comments
danh từ
 • lá (kim loại)
  • tin foil
   lá thiếc
  • gold foil
   lá vàng
 • nền, vật làm nền (đồ nữ trang, nhẫn kim cương...)
 • người làm tôn người khác lên; cái làm tôn cái khác lên (khi đem so sánh những nét tương phản)
 • (kiến trúc) trang trí hình lá
ngoại động từ
 • làm nền, làm nổi bật bằng nền
 • làm tôn lên (bằng cách so sánh những nét tương phản)
 • (kiến trúc) trang trí bằng hình lá
 • tráng (gương)
danh từ
 • đường chạy (của con vật bị săn)
  • to run [upon] the foil
   lại chạy lại con đường cũ
 • (từ cổ,nghĩa cổ) sự đánh bại, sự đánh lui
ngoại động từ
 • làm (chó săn) lạc hướng
 • đánh bại, đẩy lui; chặn đứng; làm thất bại (một âm mưu, một kế hoạch...)
Related search result for "foil"
Comments and discussion on the word "foil"