Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
gall
/gɔ:l/
Jump to user comments
danh từ
 • mật
 • túi mật
 • chất đắng; vị đắng
 • (nghĩa bóng) nỗi cay đắng, mối hiềm oán
  • the gall of life
   nỗi cay đắng ở đời
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự trơ tráo; sự láo xược
  • to have the gall to do something
   dám trơ tráo làm việc gì, dám mặt dạn máy dày làm việc gì
IDIOMS
 • gall and wormwood
  • cái đáng căm ghét
  • sự hằn học
 • a pen dipped in gall
  • ngòi bút châm biếm cay độc
danh từ
 • (thực vật học) mụn cây, vú lá
 • vết sầy da, chỗ trượt da (ở ngựa...)
 • chỗ trơ trụi (ở cánh đồng...)
 • sự xúc phạm, sự chạm (lòng tự ái...)
động từ
 • làm sầy da, làm trượt da
 • làm phiền, làm khó chịu; xúc phạm lòng tự ái
  • to gall somebody with one's remarks
   xúc phạm lòng tự ái của ai vì những nhận xét của mình
Related search result for "gall"
Comments and discussion on the word "gall"