Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
bore
/bɔ:/
Jump to user comments
danh từ
 • lỗ khoan (dò mạch mỏ)
 • nòng (súng); cỡ nòng (súng)
động từ
 • khoan đào, xoi
  • to bore a tunnel through the mountain
   đào một đường hầm qua núi
 • lách qua
  • to bore through the crowd
   lách qua đám đông
 • chèn (một con ngựa khác) ra khỏi vòng đua (đua ngựa)
 • thò cổ ra (ngựa)
danh từ
 • việc chán ngắt, việc buồn tẻ
 • điều buồn bực
 • người hay quấy rầy, người hay làm phiền; người hay nói chuyện dớ dẩn
ngoại động từ
 • làm buồn
  • to be bored to death
   buồn đến chết mất
 • làm rầy, làm phiền, quấy rầy
danh từ
 • nước triều lớn (ở cửa sông)
thời quá khứ của bear
Related search result for "bore"
Comments and discussion on the word "bore"