Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
punch
/pʌntʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • cú đấm, cú thoi, cú thụi
  • a punch on the head
   cú đấm vào đầu
 • (thông tục) sức mạnh, lực; đà
IDIOMS
 • to pull one's punches
  • (xem) pull
ngoại động từ
 • đấm, thoi, thụi
danh từ ((từ hiếm,nghĩa hiếm) (cũng) puncheon)
 • cái giùi, máy giùi; kìm bấm (vé tàu); cái nhổ đinh, cái đóng đinh
 • máy khoan
 • máy rập dấu, máy đột rập
ngoại động từ
 • giùi lỗ (miếng da, giấy, tôn... bằng cái giùi); bấm (vé tàu... bằng kìm bấm)
 • khoan (lỗ bằng máy khoan)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thúc (trâu, bò...) bằng giấy đầu nhọn
 • chọc, thúc bằng gậy
IDIOMS
 • to punch in
  • đóng (đinh) vào
 • to punch out
  • nhổ (đinh) ra
danh từ
 • rượu pân (rượu mạnh pha nước nóng, đường, sữa, chanh)
 • bát rượu pân
 • tiệc rượu pân
danh từ
 • ngựa thồ mập lùn ((cũng) Suffork punch)
 • vật béo lùn, vật to lùn
 • (Punch) Pân (nhân vật chính trong vở múa rối Pân và Giu-đi)
IDIOMS
 • as pleased as Punch
  • thích quá, sướng rơn lên
 • as proud as Punch
  • hết sức vây vo, dương dương tự đắc
Related words
Related search result for "punch"
Comments and discussion on the word "punch"