Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
ripe
/raip/
Jump to user comments
tính từ
 • chín
  • ripe fruit
   quả chín
 • chín muồi, chín chắn, trưởng thành
  • a ripe plan
   một kế hoạch đã chín muồi
  • time is ripe for...
   đã đến lúc chín muồi để...
  • to come of ripe age
   đến tuổi trưởng thành
 • đỏ mọng (như quả chín)
  • ripe lips
   đôi môi đỏ mọng
 • đã ngấu, ăn được rồi, uống được rồi
  • ripe cheese
   phó mát ăn được rồi
  • ripe wine
   rượu vang uống được rồi
IDIOMS
 • soon ripe soon rotten
  • (tục ngữ) sớm nở tối tàn
nội động từ
 • (thơ ca) chín
ngoại động từ
 • làm chín
Related words
Related search result for "ripe"
Comments and discussion on the word "ripe"