Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
snip
/snip/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cắt bằng kéo; vết cắt bằng kéo; miếng cắt ra
 • (số nhiều) kéo cắt tôn
 • (từ lóng) thợ may
 • (từ lóng) sự chắc thắng, sự ăn chắc (đua ngựa)
  • dead snip
   sự ăn chắc trăm phần trăm
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người tầm thường, nhãi ranh
động từ
 • cắt bằng kéo
  • to snip off the ends
   cắt bớt những đầu (chỉ) lòng thòng
Related search result for "snip"
Comments and discussion on the word "snip"