Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
stroke
/strouk/
Jump to user comments
danh từ
 • cú, cú đánh, đòn
  • to receive 20 strokes
   bị đòn
  • stroke of sword
   một nhát gươm
  • killed by a stroke of lightning
   bị sét đánh chết
  • finishing stroke
   đòn kết liễu
 • (y học) đột quỵ
  • a stroke of apoplexy
   đột quỵ ngập máu
 • sự cố gắng
  • he has not done a stroke of work
   nó không gắng làm một tí việc gì cả
  • to row a fast stroke
   chèo nhanh
 • nước bài, nước đi, "cú" , "miếng" , "đòn" ; sự thành công lớn
  • to invent a new stroke in cricket
   phát minh ra một "cú" mới cong crickê
  • a stroke of genius
   một ý kiến độc đáo
  • a stroke of business
   sự buôn may bán lời; một món phát tài
  • a stroke of luck
   dịp may bất ngờ
 • lối bơi, kiểu bơi
 • nét (bút)
  • up stroke
   nép lên
  • down stroke
   nét xuống
  • to portray with a few strokes
   vẽ bằng một vài nét
  • I could do it with a stroke of the pen
   tôi chỉ gạch một nét bút là xong việc ấy
  • finishing strokes
   những nét sửa sang cuối cùng, những nét trau chuốt cuối cùng
 • tiếng chuông đồng hồ
  • it is on the stroke of nine
   đồng hồ đánh chín giờ
  • to arrive on the stroke [of time]
   đến đúng giờ
 • tiếng đập của trái tim
 • người đứng lái làm chịch (ở cuối thuyền) ((cũng) stroke oar (hiếm))
 • cái vuốt ve; sự vuốt ve
ngoại động từ
 • đứng lái (để làm chịch)
 • vuốt ve
IDIOMS
 • to stroke somebody down
  • làm ai nguôi giận
 • to stroke somebody ['s hair] the wrong way
  • làm ai phát cáu
Related search result for "stroke"
Comments and discussion on the word "stroke"