Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
suck
/sʌk/
Jump to user comments
danh từ
 • sự mút, sự bú, sự hút
  • to give suck to a baby
   cho một đứa bé bú
  • to take a suck at one's pipe
   hút một hơi thuốc
 • ngụm, hớp (rượu)
 • (số nhiều)(ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) kẹo
 • (từ lóng) (như) suck-in
IDIOMS
 • what a suck!
  • Ê! ê! tẽn tò!
ngoại động từ
 • mút, bú, hút
  • to suck sweets
   mút kẹo, ngậm kẹo
  • the baby sucks [the breast of] its mother
   đứa bé bú mẹ
  • to suck at one's pipe
   hút thuốc
  • to suck one's teeth
   hít hít chân răng
 • hấp thụ, tiếp thu
  • to suck [in] knowledge
   tiếp thu kiến thức
 • rút ra
  • to suck advantage out of...
   rút ra được một điều lợi từ...
IDIOMS
 • to suck at
  • hút (đầu một cái ống)
 • to suck it
  • hút
  • hấp thụ, tiếp thu (kiến thức...)
  • làm chìm, cuốn xuống (xoáy nước)
  • (từ lóng) lừa đảo, lừa gạt, đánh lừa
 • to suck out
  • rút ra
 • to suck up
  • hút
  • (ngôn ngữ nhà trường), (từ lóng) nịnh hót, bợ đỡ
 • to suck somebody's brain
  • (xem) brain
Related search result for "suck"
Comments and discussion on the word "suck"