Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
sum
/sʌm/
Jump to user comments
danh từ
 • tổng số; (toán) tổng
  • the sum of two and three is five
   tổng của hai và ba là năm
 • số tiền
  • a round sum
   một số tiền đáng kể
 • nội dung tổng quát
  • the sum and substance of his objections is this
   nội dung tổng quát và thực chất những lời phản đối của anh ta là điều này
 • bài toán số học
  • to be good at sums
   giỏi toán
IDIOMS
 • in sum
  • nói tóm lại
ngoại động từ
 • cộng
 • phát biểu ý kiến về tính nết (của ai)
nội động từ
 • cộng lại
IDIOMS
 • to sum up
  • tóm tắt, tổng kết (ý kiến...)
  • kết luận (một vụ kiện)
Related search result for "sum"
Comments and discussion on the word "sum"