Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
wave
/weiv/
Jump to user comments
danh từ
 • sóng, làn sóng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • the waves
   (thơ ca) biển cả
  • long waves
   (rađiô) làn sóng dài
  • wave motion
   chuyển động sóng
  • permanent wave
   tóc làn sóng giữ lâu không mất quăn
  • a wave of revolution
   làn sóng cách mạng
 • đợt
  • in waves
   từng đợt, lớp lớp
  • to attack in waves
   tấn công từng đợt
 • sự vẫy tay ra hiệu; cái vẫy tay
nội động từ
 • gợn sóng, quăn thành làn sóng
  • the field of corn is waving in the breeze
   cánh đồng lúa gợn sóng dưới làn gió nhẹ
  • hair waves naturally
   tóc quăn tự nhiên
 • phấp phới, phấp phới bay
  • the red flag waved in the wind
   lá cờ đỏ phấp phới bay trước gió
 • vẫy tay ra hiệu
  • to wave to someone
   vẫy tay ra hiệu cho ai
ngoại động từ
 • phất, vung
  • to wave a banner
   phất cờ
  • to wave a sword
   vung gươm (đi đầu để động viên...)
 • uốn (tóc) thành làn sóng
  • to have one's hair waved
   đem uốn tóc thành làn sóng
 • vẫy tay ra hiệu
  • to wave someone aside
   vẫy tay ra hiệu cho ai đứng ra một bên
IDIOMS
 • to wave aside
  • bác bỏ, gạt bỏ
Related search result for "wave"
Comments and discussion on the word "wave"