Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
book
/buk/
Jump to user comments
danh từ
 • sách
  • old book
   sách cũ
  • to writer a book
   viết một cuốn sách
  • book of stamps
   một tập tem
  • book I
   tập 1
 • (số nhiều) sổ sách kế toán
 • (the book) kinh thánh
IDIOMS
 • to be someone's bad books
  • không được ai ưa
 • to be someone's good book
  • được ai yêu mến
 • to bring someone to book
  • hỏi tội và trừng phạt ai
 • to know something like a book
  • (xem) know
 • to speak by the book
  • nói có sách, mách có chứng
 • to suit one's book
  • hợp với ý nguyện của mình
 • to speak (talk) like a book
  • nói như sách
 • to take a leat out of someone's book
  • (xem) leaf
ngoại động từ
 • viết vào vở; ghi vào vở
 • ghi tên (người mua về trước)
 • ghi địa chỉ (để chuyển hàng)
 • giữ (chỗ) trước, mua về trước)
  • to book searts for the threatre
   mua vé trước để đi xem hát
 • lấy vé (xe lửa...)
IDIOMS
 • I am booked
  • tôi bị tóm rồi, tôi bị giữ rồi
Related search result for "book"
Comments and discussion on the word "book"