Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
build
/bild/
Jump to user comments
danh từ
 • sự xây dựng
 • kiểu kiến trúc
 • khổ người tầm vóc
  • man of strong build
   người có tầm vóc khoẻ
  • to be of the same build
   cùng tầm vóc
(bất qui tắc) động từ built
 • xây, xây dựng, xây cất; dựng nên, lập nên, làm nên
  • to build a railway
   xây dựng đường xe lửa
  • to build a new society
   xây dựng một xã hội mới
  • birds build nests
   chim làm tổ
IDIOMS
 • to build into
  • xây gắn vào, gắn vào (tường)
 • to build on (upon)
  • dựa vào, tin cậy vào
   • to build on somebody's promises
    dựa vào lời hứa của ai
   • I build on you
    tôi tin cậy vào anh
 • to build up
  • xây lấp đi, xây bít đi, xây kín đi
   • those doors were build up
    những cửa ra vào kia bị xây bít lại
  • xây dựng dần dần nên
   • to build up a reputation
    xây dựng dần tiếng tăm
  • tập họp lại, gom lại, tích lại (những cái cần để làm việc gì)
 • to be build in
  • có nhà cửa dinh thự bao bọc xung quanh
Related search result for "build"
Comments and discussion on the word "build"