Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bolt
/boult/
Jump to user comments
danh từ
 • cái sàng, máy sàng; cái rây
ngoại động từ ((cũng) boult)
 • sàng; rây
 • điều tra; xem xét
  • to bolt to the bran
   điều tra kỹ lưỡng; xem xét tỉ mỉ
danh từ
 • mũi tên
 • cái then, cái chốt cửa
 • bó (mây, song); súc (giấy, vải...)
 • chớp; tiếng sét
 • bu-lông
 • sự chạy trốn
 • sự chạy lao đi
IDIOMS
 • to bolt from the blue
  • việc xảy ra bất thình lình; tiếng sét ngang tai
 • bolt line (position)
  • (quân sự) vị trí chốt
 • to make a bolt for it
  • (thông tục) chạy trốn
 • to shoot one's bolt
  • (nghĩa bóng) cố gắng hết sức
ngoại động từ
 • đóng cửa bằng then, cài chốt
 • ngốn, nuốt chửng, ăn vội
 • chạy trốn
 • chạy lao đi; lồng lên (ngựa)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (chính trị) ly khai (đảng); không ủng hộ đường lối của đảng
IDIOMS
 • to bolt someone in
  • đóng chốt cửa nhốt ai
 • to bolt someone out
  • đóng chốt cửa không cho ai vào
phó từ
 • (+ upright) rất thẳng, thẳng như mũi rên
Related search result for "bolt"
Comments and discussion on the word "bolt"