Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cheap
/tʃi:p/
Jump to user comments
tính từ
 • rẻ, rẻ tiền; đi tàu xe hạng ít tiền
  • cheap seats
   chỗ ngồi rẻ tiền
  • cheap music
   âm nhạc rẻ tiền
  • a cheap jest
   trò đùa rẻ tiền
  • cheap trip
   cuộc đi chơi bằng tàu xe hạng ít tiền
  • cheap tripper
   người đi chơi bằng tàu xe hạng ít tiền
 • ít giá trị, xấu
 • hời hợt không thành thật
  • cheap flattery
   sự tâng bốc không thành thật
IDIOMS
 • cheapest is the dearest
  • (tục ngữ) của rẻ là của ôi
 • to feel cheap
  • (từ lóng) thấy khó chịu, thấy khó ở
 • to hold someone cheap
  • khinh ai, coi thường ai
 • to make oneself cheap
  • ăn ở không ra gì để cho người ta khinh
phó từ
 • rẻ, rẻ mạt; hạ, hạ giá
  • to get (buy) something cheap
   mua vật gì rẻ
  • to sell something cheap
   bán vật gì rẻ
danh từ
 • on the cheap rẻ, rẻ tiền
Related search result for "cheap"
Comments and discussion on the word "cheap"