Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
foot
/fut/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều feet
 • chân, bàn chân (người, thú...)
 • bước chân, cách đi
  • swift of foot
   có bước đi nhanh
 • (quân sự) bộ binh
  • horse, foot and artillery
   kỵ binh, bộ binh và pháo binh
 • chân (giường, ghế, tường, núi...); bệ phía dưới, cuối
  • at the foot of a page
   ở cuối trang
 • phút (đơn vị đo chiều dài Anh bằng 0, 3048 m)
 • âm tiết ((thơ ca))
 • (thực vật học) gốc cánh (hoa)
 • cặn bã ((thường) foot)
 • đường thô ((thường) foots)
 • (foots) (như) footlights
IDIOMS
 • at someone's feet
  • ở dưới trướng ai; là đồ đệ của ai
  • đang cầu cạnh ai
 • to be (stand) on one's feet
  • đứng thẳng
  • lại khoẻ mạnh
  • có công ăn việc làm, tự lập
 • to carry someone off his feet
  • làm cho ai phấn khởi, gây cảm hứng cho ai
 • to fall on (upon) one's feet
  • (xem) fall
 • to find (know) the length of someone's feet
  • biết nhược điểm của ai, nắm được thóp của ai
 • to have the ball at one's feet
  • (xem) ball
 • to have feet of clay
  • chân đất sét dễ bị lật đổ, ở thế không vững
 • to have one food in the grave
  • gần đất xa trời
 • to have (put, set) one's foot on the neck of somebody
  • đè đầu cưỡi cổ ai
 • to keep one's feet
  • (xem) feet
 • to measure anothers foot by one's own last
  • suy bụng ta ra bụng người
 • to put one's foot down
  • (xem) put
 • to put one's foot in it
  • (xem) put
 • to put (set) someone back on his feet
  • phục hồi sức khoẻ cho ai; phục hồi địa vị cho ai
 • to set on foot
  • (xem) set
 • with foat at foot
  • đã đẻ (ngựa cái)
 • [with one's] feet foremost
  • bị khiêng đi để chôn
ngoại động từ
 • đặt chân lên
 • thay bàn chân cho; khâu bàn chân cho (bít tất)
 • (thông tục) thanh toán (hoá đơn)
 • (thông tục) cộng, cộng gộp
nội động từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ)
 • đi bộ
 • nhảy
IDIOMS
 • to foot it
  • (thông tục) nhảy, nhảy múa
  • đi bộ
  • chạy
 • to foot up
  • lên tới, tới mức, tổng cộng tới
   • the expenditure footed up to 3,000dd
    tiền nộp phí tổn lên tới 3 000 đồng
Related search result for "foot"
Comments and discussion on the word "foot"