Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
lame
/leim/
Jump to user comments
tính từ
 • què, khập khiễng
  • to be lame of (in) one leg
   què một chân
  • to go lame; to walk lame
   đi khập khiễng
 • không chỉnh, không thoả đáng; què quặt không ra đâu vào đâu
  • a lame argument
   lý lẽ không thoả đáng
  • lame verses
   câu thơ không chỉnh
  • a lame excuse
   lời cáo lỗi không thoả đáng
  • a lame story
   câu chuyện què quặt không ra đâu vào đâu
ngoại động từ
 • làm cho què quặt, làm cho tàn tật
danh từ
 • lá kim loại
Related words
Related search result for "lame"
Comments and discussion on the word "lame"