Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
lend
/end/ Cách viết khác : (lent) /lent/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cho vay, cho mượn
  • to lend money at interest
   cho vay lãi
 • thêm phần, thêm vào
  • to lend enchantment to...
   thêm vẻ huyền diệu cho...
  • to lend oribability to a story
   làm chi câu chuyện thêm dễ tin
IDIOMS
 • to lend assistance (aid) to
  • giúp đỡ
 • to lend countanance to somebody
  • (xem) countenence
 • to lend an ear
  • (xem) ear
 • to lend itself to
  • thích hợp với, có thể dùng làm
 • to lend a [helping] hand to someone
  • giúp đỡ ai một tay
 • to lend oneself to
  • thích ứng với, thích nghi với; phụ hoạ theo
  • tận lực vì, dốc tâm dốc sức vào
Related words
Related search result for "lend"
Comments and discussion on the word "lend"