Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
lament
/lə'ment/
Jump to user comments
danh từ
  • lời than van, lời rên rỉ
  • bài ca ai oán, bài ca bi thảm
ngoại động từ
  • thương xót, xót xa, than khóc
nội động từ
  • than van, rên rỉ, than khóc, kêu than
Related search result for "lament"
Comments and discussion on the word "lament"