Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
minute
/'minit/
Jump to user comments
danh từ
 • phút
  • to wait ten minutes
   chờ mười phút
 • một lúc, một lát, một thời gian ngắn
  • wait a minute!
   đợi một lát
 • (toán học) phút (1 thoành 0 của một độ)
 • (ngoại giao) giác the
 • (số nhiều) biên bản
  • the minutes of a meeting
   biên bản của một cuộc họp
IDIOMS
 • to the minute
  • đúng giờ
   • to leave at five o'clock to the minute
    ra đi đúng lúc năm giờ
 • the minute
  • ngay khi
   • I'll tell him the minute [that] he gets here
    tôi sẽ bảo hắn ngay khi hắn đến đây
ngoại động từ
 • tính phút
 • thảo, viết; ghi chép
  • to minute something down
   ghi chép việc gì
 • làm biên bản, ghi biên bản
tính từ
 • nhỏ, vụn vặt
  • minute details
   chi tiết nhỏ
 • kỹ lưỡng, chi ly, cặn kẽ, tỉ mỉ
  • a minute investigation
   một cuộc điều tra kỹ lưỡng
  • a minute decription
   sự miêu tả cặn kẽ
Related search result for "minute"
Comments and discussion on the word "minute"