Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
narrow
/'nærou/
Jump to user comments
tính từ
 • hẹp, chật hẹp, eo hẹp
  • a narrow strêt
   một phố hẹp
  • within narrow bounds
   trong phạm vi chật hẹp
 • hẹp hòi, nhỏ nhen
  • narrow mind
   trí óc hẹp hòi nhỏ nhen
 • kỹ lưỡng, tỉ mỉ
  • a narrow examination
   sự xem xét kỹ lưỡng
IDIOMS
 • to have a narrow escape
  • (xem) escape
 • to have a narrow squeak (shave)
  • (thông tục) may mà thoát được, may mà tránh được
 • narrow victory
  • thắng lợi đạt được một cách khó khăn; sự thắng chật vật
 • narrow majority
  • đa số ít ỏi (số phiếu trong cuộc bầu cử)
 • the narrow bed (home, house)
  • nấm mồ
danh từ, (thường) số nhiều
 • khúc sông hẹp; đoạn đường phố hẹp; hẽm núi; cửa biển hẹp, cửa sông hẹp
động từ
 • thu hẹp, làm hẹp lại, co lại, rút lại, thành hẹp hòi
Related search result for "narrow"
Comments and discussion on the word "narrow"