Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
mind
/maind/
Jump to user comments
danh từ
 • tâm, tâm trí, tinh thần
  • mind and body
   tinh thần và thể chất
 • trí, trí tuệ, trí óc
 • ký ức, trí nhớ
  • to call (bring) something to mind
   nhớ lại một cái gì
 • sự chú ý, sự chủ tâm, sự lưu ý
  • to keep one's mind on doing something
   nhớ chú ý làm việc gì
  • to give one's mind to
   chủ tâm vào, chuyên tâm vào
 • ý kiến, ý nghĩ, ý định
  • to change one's mind
   thay đổi ý kiến
IDIOMS
 • to be in two minds
  • do dự, không nhất quyết
 • to be of someone's mind
  • đồng ý kiến với ai
   • we are all of one mind
    chúng tôi nhất trí với nhau
   • I am of his mind
    tôi đồng ý với nó
   • I am not of a mind with him
    tôi không đồng ý với nó
 • to be out of one's mind
  • mất bình tĩnh
 • not to be in one's right mind
  • không tỉnh trí
 • to bear (have, keep) in mind
  • ghi nhớ; nhớ, không quên
 • to give someone a piece (bit) of one's mind
  • nói cho ai một trận
 • to have a great (good) mind to
  • có ý muốn
   • I have a good mind to visit him
    tôi muốn đến thăm hắn
 • to have hair a mind to do something
  • miễn cưỡng làm gì; không toàn tâm toàn ý làm gì
 • to have something on one's mind
  • có cái gì bận tâm, có cái gì lẩn quẩn trong tâm trí
 • not to know one's own mind
  • phân vân, do dự
 • to make up one's mind
  • quyết định, nhất định; đành phải coi như là không tránh được
   • to make up one's mind to do something
    quyết định làm việc gì
   • to make up one's mind to some mishap
    đành phải chịu một sự không may nào đó coi như là không tránh được
 • to pass (go) out of one's mind
  • bị quên đi
 • to put someone in mind of
  • nhắc nhở ai (cái gì)
 • to set one's mind on
  • (xem) set
 • to speak one's mind
  • nói thẳng, nghĩ gì nói nấy
 • to take one's mind off
  • không để ý, không chú ý; để ý ra chỗ khác
 • to tell someone one's mind
  • nói cho ai hay ý nghĩ của mình
 • absence of mind
  • (xem) absence
 • frame (state) of mind
  • tâm trạng
 • month's mind
  • (xem) month
 • out of sight out of mind
  • (xem) sight
 • presence of mind
  • (xem) prresence
 • time of mind to one's mind
  • theo ý, như ý muốn
   • to my mind
    theo ý tôi
động từ
 • chú ý, lưu ý, để ý, lưu tâm
  • mind the step!
   chú ý, có cái bậc đấy!
  • mind what you are about
   làm gì thì phải để ý vào đó; làm gì thì phải cẩn thận
 • chăm nom, chăm sóc, trông nom, giữ gìn
  • to mind the house
   trông nom cửa nhà
  • to mind the cows
   chăm sóc những con bò cái
 • quan tâm, bận tâm, lo lắng, để ý
  • never mind what he says
   đừng bận tâm (để ý) đến những điều nó nói
  • never mind!
   không sao cả!, không hề gì!; đừng bận tâm!
 • phản đối, phiền, không thích, khó chịu
  • do you mind if I smoke?, do you mind my smoking?
   tôi hút thuốc không phiền gì anh (chị) chứ?
  • don't mind my keeping you waiting?
   tôi làm anh chờ chắc không phiền gì chứ?
IDIOMS
 • mind your eye
  • hãy chú ý, hãy cảnh giác
 • mind your P's and Q's
  • (xem) P
Related search result for "mind"
Comments and discussion on the word "mind"