Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wide
/waid/
Jump to user comments
tính từ
 • rộng, rộng lớn
  • a wide river
   con sông rộng
  • wide plain
   cánh đồng rộng
 • mở rộng, mở to
  • with wide eyes
   với đôi mắt mở to
 • (nghĩa bóng) rộng, uyên bác (học vấn)
  • a man of wide culture
   một người học rộng
  • wide views
   quan điểm rộng r i
 • (nghĩa bóng) rộng r i, phóng khoáng, không có thành kiến (tư tưởng)
 • xa, cách xa
  • to be wide of the target (mark)
   xa mục tiêu, xa đích
  • wide of the truth
   xa sự thật
 • xo trá
  • a wide boy
   một đứa bé xo trá
phó từ
 • rộng, rộng r i, rộng khắp
  • to spread far and wide
   lan rộng khắp, tri rộng ra
 • xa, trệch xa
  • wide apart
   cách xa
  • the blow went wide
   cú đánh trệch xa đích
  • the ball went wide of the goal
   qu bóng bay chệch xa khung thành
danh từ
 • (thể dục,thể thao) qu bóng cách xa đích (crickê)
 • (the wide) vũ trụ bao la
IDIOMS
 • to be broken to the wide
  • (từ lóng) không một xu dính túi, kiết lõ đít
Related search result for "wide"
Comments and discussion on the word "wide"