Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
mesh
/meʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • mắc lưới
 • (số nhiều) mạng lưới
  • the meshest of a spider's web
   lưới mạng nhện
 • (số nhiều) cạm, bẫy
  • cơ in mesh
   khớp nhau (bánh xe răng)
ngoại động từ
 • bắt vào lưới, dồn vào lưới
 • đưa vào cạm bẫy
nội động từ
 • khớp nhau (bánh xe răng...)
Related search result for "mesh"
Comments and discussion on the word "mesh"