Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
extend
/iks'tend/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • duỗi thẳng (tay, chân...); đưa ra, giơ ra
  • to extend the arm
   duỗi cánh tay
  • to extend the hand
   đưa tay ra, giơ tay ra
 • kéo dài (thời hạn...), gia hạn, mở rộng
  • to extend the boundaries of...
   mở rộng đường ranh giới của...
  • to extend one's sphere of influence
   mở rộng phạm vi ảnh hưởng
  • to extend the meaning ofa word
   mở rộng nghĩa của một từ
 • (quân sự) dàn rộng ra (quân đội)
 • (thể dục,thể thao), (từ lóng) làm việc dốc hết
 • dành cho (sự đón tiếp...); gửi tới (lời chúc...)
  • to extend hepl
   dành cho sự giúp đỡ
  • to extend the best wishes to...
   gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới (ai...)
 • (pháp lý) đánh giá (tài sản) (để tịch thu); tịch thu (tài sản, vì nợ)
 • chép (bản tốc ký...) ra chữ thường
nội động từ
 • chạy dài, kéo dài (đến tận nơi nào...); mở rộng
  • their power is extending more and more every day
   quyền lực của họ càng ngày càng mở rộng
 • (quân sự) dàn rộng ra (quân đội)
Related search result for "extend"
Comments and discussion on the word "extend"