Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
tang
/tæɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • chuôi (dao...)
ngoại động từ
 • lắp chuôi, làm chuôi (dao...)
danh từ
 • tiếng ngân, tiếng rung, tiếng leng keng, tiếng lanh lảnh
ngoại động từ
 • rung vang, làm vang, làm inh ỏi
  • to tang bees
   khua vang lên cho ong không ra khỏi tổ
nội động từ
 • ngân vang lên, rung lên, kêu lanh lảnh
danh từ
 • vị, mùi vị, hương vị
 • ý vị, đặc tính
  • the tang of Burns' poems
   cái ý vị đặc biệt trong thơ của Bớc-nơ
 • ý, vẻ, giọng
  • there is a tang of displeasure in his voice
   trong giọng nói của anh ta có ý không hài lòng
danh từ
 • (thực vật học) tảo bẹ
Related search result for "tang"
Comments and discussion on the word "tang"