Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
breath
/breθ/
Jump to user comments
danh từ
 • hơi thở, hơi
  • to take a deep breath
   hít một hơi dài
  • to hold (coatch) one's breath
   nín hơi, nín thở
  • to lose one's breath
   hết hơi
  • to recover one's breath
   lấy lại hơi
  • to take breath
   nghỉ lấy hơi
  • out of breath
   hết hơi, đứt hơi
  • all in a breath; all in the same breath
   một hơi, một mạch
 • cơn gió nhẹ; làn hương thoảng
  • there wasn't a breath of air
   chẳng có tí gió nào
 • tiếng thì thào
IDIOMS
 • breath of life (nostrils)
  • điều cần thiết, điều bắt buộc
 • to keep one's breath to cool one's porridge
  • (xem) porridge
 • to speak under one's breath
  • nói khẽ, nói thì thầm, nói thì thào
 • to take one's breath away
  • làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc
 • to waste one's breath
  • hoài hơi, phí lời
Related search result for "breath"
Comments and discussion on the word "breath"