Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
fast
/fɑ:st/
Jump to user comments
tính từ
 • chắc chắn
  • a stake fast in the ground
   cọc đóng chắc xuống đất
  • to take fast hold of
   nắm chắc, cầm chắc
 • thân, thân thiết, keo sơn
  • a fast friend
   bạn thân
  • fast friendship
   tình bạn keo sơn
 • bền, không phai
  • a fast olour
   màu bền
 • nhanh, mau
  • watch is fast
   đồng hồ chạy nhanh
  • a fast train
   xe lửa tốc hành
 • trác táng, ăn chơi, phóng đãng (người)
  • the fast set
   làng chơi
IDIOMS
 • to be fast with gout
  • nằm liệt giường vì bệnh gút
 • to make fast
  • buộc chặt
phó từ
 • chắc chắn, bền vững, chặt chẽ
  • to stand fast
   đứng vững
  • eyes fast shut
   mắt nhắm nghiền
  • to sleep fast
   ngủ say sưa
 • nhanh
  • to run fast
   chạy nhanh
 • trác táng, phóng đãng
  • to live fast
   sống trác táng, ăn chơi
 • (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) sát, ngay cạnh
IDIOMS
 • fast bind, fast find
  • (tục ngữ) cẩn tắc vô ưu
 • to play fast and loose
  • lập lờ hai mặt, đòn xóc hai đầu
danh từ
 • sự ăn chay
 • mùa ăn chay; ngày ăn chay
 • sự nhịn đói
  • to break one's fast
   ăn điểm tâm, ăn sáng
nội động từ
 • ăn chay; ăn kiêng (tôn giáo...)
 • nhịn ăn
Related search result for "fast"
Comments and discussion on the word "fast"