Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
rival
/'raivəl/
Jump to user comments
danh từ
 • đối thủ, địch thủ, người kình địch, người cạnh tranh
  • business rivals
   các nhà cạnh tranh kinh doanh
  • without a rival
   không có đối thủ xuất chúng
tính từ
 • đối địch, kình địch, cạnh tranh
  • rival companies
   những công ty cạnh tranh nhau
động từ
 • so bì với, sánh với
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) cạnh tranh
Related search result for "rival"
Comments and discussion on the word "rival"