Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
lay
/lei/
Jump to user comments
danh từ
 • bài thơ ngắn, bài vè ngắn
 • (thơ ca) bài hát, bài ca, bài thơ
 • (thơ ca) tiếng chim, hót
 • vị trí, phương hướng
 • đường nét (của bờ sông bờ biển)
 • (từ lóng) công việc
  • that doesn't belong to my lay
   cái đó không phải việc của tôi
ngoại động từ laid
 • xếp, để, đặt; sắp đặt, bố trí
  • to lay one's hand on someone's shouldder
   để tay lên vai ai
  • to lay a child to sleep
   đặt đứa bé nằm ngủ
  • to lay the foundation of socialism
   đặt nền móng cho chủ nghĩa xã hội
  • to lay a plant
   bố trí một kế hoạch
  • to lay a plot
   sắp đặt một âm mưu
 • bày, bày biện
  • to lay the table for dinner
   bày bàn ăn
 • làm xẹp xuống, làm lắng xuống, làm mất, làm hết
  • the rains has laid the dust
   mưa làm lắng bụi xuống
  • to lay someone's doubts
   làm ai hết nghi ngờ
 • làm rạp xuống (cây cối), phá hỏng
  • the storm laid the corps
   bão là rạp cả hoa màu, bão phá hỏng hoa màu
 • đặt vào, dẫn đến, đưa đến (một hoàn cảnh, một tình trạng)
  • his bad behaviour lays me under the necessity of punishing him
   cách xử sự xấu của hắn buộc tôi phải phạt hắn
 • trình bày, đưa ra
  • to lay the facts before the Commitee
   trình bày sự việc trước uỷ ban
 • quy (tội), đỗ (lỗi)
  • to lay all the blame on someone
   quy tất cả lỗi (trách nhiệm) vào ai
 • bắt phải chịu, đánh (thuế)
  • to lay heavy taxes on something
   đánh thuế nặng vào cái gì
 • trải lên, phủ lên
  • to lay a floor with a carpet
   trải thảm lên sàn
 • đánh, giáng (đòn)
  • to lay hard blows
   giáng những đòn nặng nề
 • đánh cược
  • to lay that...
   đánh cược răng...
 • hướng (đại bác) về phía
 • đẻ (chim)
  • hens lay eggs
   gà mái đẻ trứng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) ăn nằm với, giao hợp với
nội động từ
 • nằm
 • đánh cược
 • đẻ trứng (gà)
IDIOMS
 • to lay aside
  • gác sang một bên, không nghĩ tới
   • to lay aside one's sorrow
    gác nỗi buồn riêng sang một bên
  • dành dụm, để dành
   • to lay aside money for one's old age
    dành dụm tiền cho đến lúc tuổi già
  • bỏ, bỏ đi
   • to lay aside one's old habits
    bỏ những thói quen cũ đi
 • to lay away
 • to lay aside to lay before
  • trình bày, bày tỏ
 • to lay by
 • to lay aside to lay down
  • đặt nằm xuống, để xuống
  • cất (rượu) vào kho
  • hạ bỏ
   • to lay down one's arms
    hạ vũ khí, đầu hàng
  • chuyển (một miếng đất) thành đồng cỏ (để chăn nuôi)
   • to lay down land in (to, under, with) grass
    chuyển một miếng đất thành cánh đồng cỏ
  • hy sinh
   • to lay down one's life for the fatherland
    hy sinh tính mệnh cho tổ quốc
  • đánh cược, cược
   • to lay down on the result of the race
    đánh cược về kết quả cuộc chạy đua
  • sắp đặt, dự kiến, bắt đầu xây dựng
   • to lay down a railway
    bắt đầu xây dựng một đường xe lửa
  • đề ra, tuyên bố; xác nhận, thừa
   • I lay it down that this is a very intricate question
    tôi xác nhận đó là một vấn đề rất phức tạp
 • to lay for
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nằm đợi
 • to lay in
  • dự trữ, để dành
  • (thông tục) đánh, quai, đấm tới tấp
 • to lay off
  • (hàng hải) lái ra xa bờ, tránh
 • ngừng (làm việc)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thải, đuổi, giãn (thợ)
 • to lay on
  • đánh, giáng đòn
   • to lay on hard blows
    giáng cho những đòn nặng nề
  • rải lên, phủ lên, quét lên
   • to lay on plaster
    phủ một lượt vữa, phủ vữa lên
  • đặt ống (dẫn hơi, dẫn nước...); đặt đường dây (điện)
 • to lay out
  • sắp đặt, bố trí (theo sơ đồ)
  • trình bày, phơi bày, đưa ra
  • trải ra
  • liệm (người chết)
  • tiêu (tiền)
  • (từ lóng) giết
  • dốc sức làm
   • to lay oneself out
    nổ lực, dốc hết sức làm (cái gì)
 • to lay over
  • trải lên, phủ lên
 • to lay up
  • trữ, để dành
 • to lay about one
  • đánh tứ phía
 • to lay bare
  • (xem) bare
 • to lay one's bones
  • gửi xương, gửi xác ở đâu
 • to lay somebody by the heels
  • (xem) heel
 • to lay captive
  • bắt giữ, cầm tù
 • to lay one's card on the table
  • (xem) card
 • to lay fast
  • nắm chặt, giữ chặt, không cho chạy thoát
 • to laythe fire
  • xếp củi để đốt
 • to lay great store upon (on) someone
  • đánh giá cao ai
 • to lay hands on
  • (xem) hand
 • to lay heads together
  • (xem) head
 • to lay hold of (on)
  • nắm chặt, giữ chặt, tóm, bắt
  • lợi dụng
 • to lay it on thick
  • (xem) thick
 • to lay an information agaisnt somebody
  • đệ đơn kiện ai
 • to lay one's hope on
  • đặt hy vọng vào
 • to lay open
  • tách vỏ ra
 • to lay siege to
  • bao vây
 • to lay under contribution
  • (xem) contribution
 • to lay stress on
  • nhấn mạnh
 • to lay something to heart
  • (xem) heart
 • to lay to rest (to sleep)
  • chôn
 • to lay under an obligation
  • làm cho (ai) phải chịu ơn
 • to lay under necessity
  • bắt buộc (ai) phải
 • to lay waste
  • tàu phá
tính từ
 • không theo giáo hội, phi giáo hội, thế tục
 • không chuyên môn
  • lay opinion
   ý kiến của người không chuyên môn
thời quá khứ của lie
Related words
Related search result for "lay"
Comments and discussion on the word "lay"