Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
repose
/ri'pouz/
Jump to user comments
danh từ
 • sự nghỉ ngơi, sự nghỉ
  • to work without repose
   làm việc không nghỉ
 • sự yên tĩnh
  • the sea never seems in repose
   biển hình như không lúc nào yên tĩnh
 • giấc ngủ
 • sự phối hợp hài hoà (trong nghệ thuật)
  • to lack repose
   thiếu sự phối hợp hài hoà
 • dáng ung dung, thư thái, dáng khoan thai đĩnh đạc
IDIOMS
 • angle of repose
  • (kỹ thuật) góc nghỉ
ngoại động từ
 • đặt để
  • to repose one's head on the pillow
   đặt đầu gối lên
  • to repose one's hope in someone
   đặt hy vọng vào ai
 • cho nghỉ ngơi; làm khoẻ khoắn tươi tỉnh
  • to repose onself
   nghỉ ngơi
  • to rise thoroughly reposed
   trở dậy trong người hoàn toàn khoẻ khoắn tươi tỉnh
nội động từ
 • nằm, yên nghỉ (ngủ hay là chết)
 • nghỉ ngơi
 • được đặt trên, được xây dựng trên cơ sở, nằm trên
  • the foundations repose on (upon) a rock
   nền nhà xây trên đá
  • the whole capitalist system reposes on surplus value
   toàn bộ hệ thống tư bản chủ nghĩa được xây dựng trên giá trị thặng dư
 • suy nghĩ miên man, chú ý vào (tâm trí, ký ức...)
  • to let one's mind repose on the past
   để cho tâm trí suy nghĩ miên man về quá kh
Related search result for "repose"
Comments and discussion on the word "repose"