Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
poser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • đặt, để
  • Poser sa tête sur l'oreiller
   đặt đầu lên gối
  • Poser un principe
   đặt một nguyên tắc
  • Poser un problème
   đặt một vấn đề
  • Poser une question
   đặt một câu hỏi
 • đề cao, làm nổi bật
  • Succès qui pose un auteur
   sự thành công làm nổi bật một tác giả
 • viết, ghi
  • Je pose quatre et je retiens un
   tôi viết bốn và nhớ một (khi tính)
 • hạ (xuống), bỏ (ra), lật (ra)
  • Poser les armes
   hạ khí giới
  • Poser le masque
   bỏ mặt nạ ra
  • poser sa candidature
   ứng cử
  • poser sa chique et faire le mort
   (từ lóng, biệt ngữ) im thin thít
  • poser un avion
   cho máy bay hạ xuống
  • poser un lapin
   xem lapin
nội động từ
 • đặt lên, kê lên
  • Poutre qui pose sur deux piliers
   xà đặt lên hai cột trụ
 • (hội họa) ngồi làm mẫu vẽ
  • Poser devant le peintre
   ngồi làm mẫu vẽ trước họa sĩ
 • làm điệu
  • Elle ne fait que poser
   chị ta chỉ làm điệu thôi
 • (thân mật) làm ra vẻ
  • Poser à l'homme généreux
   làm ra vẻ con người hào phóng
  • poser à cru
   xây không móng
  • poser à sec
   xây không vữa
Related words
Related search result for "poser"
Comments and discussion on the word "poser"