Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shut
/ʃʌt/
Jump to user comments
động từ
 • đóng, khép, đậy, nút, nhắm, gập, ngậm
  • to shut a door
   đóng cửa
  • to shut a book
   gập sách
  • to shut one's mouth
   ngậm miệng lại, câm miệng
  • to shut one's eyes
   nhắm mắt
 • kẹp, chẹt
IDIOMS
 • to shut down
  • kéo (cửa) xuống; đóng cửa (nhà máy)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) chấm dứt, hết sức hạn chế
 • to shut in
  • giam, nhốt
  • bao, bao bọc, che
 • to shut off
  • khoá (máy nước); tắt, ngắt, cắt (điện)
  • ngăn cách ra; tách ra khỏi
 • to shut out
  • không cho vào
   • to shut somebody out
    không cho ai vào
  • loại trừ (khả năng)
 • to shut to
  • đóng chặt
 • to shut up
  • đóng chặt, khoá chặt
  • giam, nhốt
  • cất, giấu (của)
  • huộc 7 phĩu chĩu pĩu không tiếp ai
 • to shut the door upon something
  • không xét đến việc gì; làm cho không thực hiện được việc gì
 • to shut one's ears (one's eyes) to something
  • bịt tai (nhắm mắt) làm ngơ cái gì
 • to shut up shop
  • (xem) shop
 • shut up!
  • câm mồm!
Related search result for "shut"
Comments and discussion on the word "shut"