Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
din
/din/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng ầm ĩ, tiếng om sòm, tiếng inh tai nhức óc
ngoại động từ
 • làm điếc tai, làm inh tai nhức óc
  • to din somebody's ears
   làm điếc tai ai
  • to din something into somebody's ears
   nói nhai nhải mãi cái gì làm rác tai ai
nội động từ
 • làm ầm ĩ, làm om sòm, làm ồn ào, làm inh tai nhức óc
Comments and discussion on the word "din"