Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
pet
/pet/
Jump to user comments
danh từ
 • cơn giận, cơn giận dỗi
  • to take the pet; to be in a pet
   giận dỗi
 • con vật yêu quý, vật cưng
 • người yêu quý, con cưng...
  • to make a pet of a child
   cưng một đứa bé
 • (định ngữ) cưng, yêu quý, thích nhất
  • pet name
   tên gọi cưng, tên gọi thân
  • pet subject
   môn thích nhất
IDIOMS
 • one's pet aversion
  • (xem) aversion
ngoại động từ
 • cưng, nuông, yêu quý
IDIOMS
 • petting party
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cuộc vui gỡ gạc (ôm, hôn hít... của cặp trai gái)
Related search result for "pet"
Comments and discussion on the word "pet"