Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
suffer
/'sʌfə/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • chịu, bị
  • to suffer a defeat
   bị thua
  • to suffer a pain
   bị đau đớn
 • cho phép; dung thứ, chịu đựng
  • I suffer them to come
   tôi cho phép họ đến
  • how can you suffer his insolence?
   làm thế nào mà anh có thể chịu đựng được sự láo xược của nó?
nội động từ
 • đau, đau đớn, đau khổ
  • to suffer from neuralgia
   đau dây thần kinh
 • chịu thiệt hại, chịu tổn thất
  • the enemy suffered severely
   quân địch bị thiệt hại nặng nề
  • trade is suffering from the war
   sự buôn bán bị trì trệ vì chiến tranh
 • bị xử tử
Related words
Related search result for "suffer"
Comments and discussion on the word "suffer"