Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
nice
/nais/
Jump to user comments
tính từ
 • (thông tục) thú vị, dễ chịu; tốt, hấp dẫn
  • a nice day
   một ngày đẹp
  • nice weather
   tiết trời đẹp
  • a nice walk
   một cuộc đi chơi thú vị
  • the room was nice and warm
   căn phòng ấm áp dễ chịu
 • xinh đẹp
 • ngoan; tốt, tử tế, chu đáo
  • how... of you to help me in my work!
   anh giúp đỡ tôi trong công việc, thật là tử tế quá
 • tỉ mỉ, câu nệ; khó tính, khảnh, cầu kỳ
  • don't be too nice about it
   không nên quá câu nệ về cái đó
  • to be too nice about one's food
   khảnh ăn
 • sành sỏi, tế nhị, tinh vi, kỹ
  • a nice audience
   những người xem sành sõi
  • to have a nice ear for music
   sành nhạc
  • a nice question
   một vấn đề tế nhị
  • a nice shade of meaning
   một ý tế nhị
  • a nice investigation
   một cuộc điều tra kỹ lưỡng
  • a nice observer
   người quan sát tinh tế
 • (mỉa mai) hay ho
  • you've got us into a nice mess!
   thật anh đã đẩy chúng tôi vào một hoàn cảnh hay ho gớm!
 • chính xác (cân)
  • weighed in the nicest scales
   được cân ở cái cân chính xác nhất
 • (dùng như phó từ)
  • nice [and]
   rất, lắm, tốt
  • socialist construction is going nice and fast
   xây dựng xã hội chủ nghĩa tiến rất nhanh
  • the way is a nice long one
   con đường dài lắm, con đường dài dằng dặc
Related words
Related search result for "nice"
Comments and discussion on the word "nice"