Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
shadow
/'ʃædou/
Jump to user comments
danh từ
 • bóng, bóng tối, bóng râm, bóng mát
  • to sit in the shadow
   ngồi dưới bóng mát
  • the shadows of night
   bóng đêm
 • bóng (của bức tranh); chỗ tối (trong gian phòng...)
 • hình bóng; (bóng) bạn nối khố, bạn thân, người theo sát như hình với bóng, người đi theo không rời bước
 • điểm báo trước
 • dấu vết, chút, gợn
  • without a shadow of doubt
   không một chút nghi ngờ
 • bóng, vật vô hình
  • to catch at shadows; to run after a shadow
   bắt bóng, theo đuổi một vật vô hình;
  • to throw away the substance for the shadow
   thả mồi bắt bóng
 • sự tối tăm
  • to live in the shadow
   sống trong cảnh tối tăm
 • sự che chở, sự bảo vệ
  • under the shadow of the Almighty
   dưới sự che chở của thượng đế
IDIOMS
 • to be afraid of one's own shadow
  • nhát gan; thần hồn nát thần tính
 • to be worn to a shadow
  • lo đến rạc người
 • to have shadows round one's eyes
  • mắt thâm quầng
ngoại động từ
 • (thơ ca) che, che bóng
 • làm tối sầm, làm sa sầm
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đánh bóng (bức tranh)
 • ((thường) + forth) báo điểm trước, làm mờ hiện ra
 • theo dõi, dò
  • to shadow a suspicious character
   theo dõi một người khả nghi
Related search result for "shadow"
Comments and discussion on the word "shadow"