Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shade
/ʃeid/
Jump to user comments
danh từ
 • bóng, bóng tối ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to be thrown into the shade
   bị làm lu mờ đi
 • ((thường) số nhiều) chỗ có bóng râm; chỗ bóng mát; (số nhiều) bóng đêm
  • in the shade of tree
   dưới bóng cây
 • bóng (chỗ đậm màu trong bức tranh)
 • sự chuyển dần màu; bức tranh tô màu chuyển dần (màu này chuyển sang màu khác một cách từ từ, không đột ngột)
 • sự hơi khác nhau; sắc thái (đen & bóng)
  • different shade s of blue
   những sắc thái khác nhau của màu xanh
  • different shade s of opinion
   những ý kiến sắc thái khác nhau
 • một chút, một ít
  • I am a shade better today
   hôm nay tôi đã đỡ hơn một ít
 • vật vô hình
 • vong hồn, vong linh
 • tán đèn, chụp đèn; cái lưỡi trai (che nắng cho mắt); ((từ Mỹ,nghĩa Mỹ)) mành mành cửa sổ
 • (số nhiều) hầm rượu
IDIOMS
 • to go down to the shades
  • chết xuống âm phủ
ngoại động từ
 • che bóng mát cho, che
  • trees shadethe street
   cây che bóng mát cho phố
  • to shade one's eyes with one's hand
   lấy tay che mắt
  • to shade a light
   che ánh sáng
 • (nghĩa bóng) làm tối sầm, làm sa sầm
  • face shade d by a sullen look
   mặt sa sầm xuống
 • đánh bóng (bức tranh)
 • tô đậm dần, tô nhạt dần (màu sắc trong một bức tranh, để tránh sự chuyển đột ngột từ màu này sang màu khác)
 • điều chỉnh độ cao (kèn, sáo...)
nội động từ
 • ((thường) + off) đậm dần lên, nhạt dần đi, chuyền dần sang màu khác; thay đổi sắc thái (màu sắc, chính kiến...)
  • the purple of the clouds shade s off into the vivid red of the horizon
   màu tía của những đám mây chuyển dần sang màu đỏ chói của chân trời
Related search result for "shade"
Comments and discussion on the word "shade"